Thống kê website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay101
mod_vvisit_counterHôm qua77
mod_vvisit_counterTrong tuần291
mod_vvisit_counterTuần trước475
mod_vvisit_counterTrong tháng1267
mod_vvisit_counterTháng trước1735
mod_vvisit_counterTất cả:73677
[ Chi cục phát triển nông thôn QN: 500.000 đ ] [ Nhà khách tỉnh QN: 2.000.000 đ ] [ Trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí: 2.000.000 đ ] [ Xí nghiệp Xăng dầu QN : 3.000.000 đ ] [ Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả: 3.000.000 đ ] [ Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than KSVN, công ty than Uông Bí: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần VIGLACERA: 3.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe Cơ giới Đường bộ QN : 3.000.000 ] [ Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: 3.000.000 đ ] [ Công ty xăng dầu B12 : 5.000.000 đ ] [ Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long: 5.000.000 đ ] [ Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả : 5.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần giải trí Quốc tế Lợi Lai: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Quảng lý đường thủy Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công ty Than Vàng Danh – VINACOMIN: 5.000.000 đ ] [ Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Sở Tài chính : 2.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Viện kiểm soát tỉnh Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình trọng điểm: 1.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Giải trí Quốc tế Hoàng Gia: 5.000.000 đ ] [ Công ty TNHH MTV Nước khoáng & TM DV : 3.000.000 đ ] [ Chi cục Lâm nghiệp Quảng Ninh : 500.000 đ ] [ Nhà máy X48: 500.000 đ ] [ Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – VINACOMIN: 1.000.000 đ ] [ Sở Tài nguyên Môi trường: 3.000.000 đ ] [ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh: 5.000.000 đ ] [ Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Quảng Ninh: 2.000.000 đ ] [ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh: 3.000.000 đ ] [ Công ty Than Mạo Khê – Đông Triều : 3.000.0000 đ ] [ Công ty kho vận Đá Bạc: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Xây dựng 7 Phát triển đô thị Quảng Ninh: 10.000.000đ ] [ Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia : 10.000.000 đ ] [ Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Quảng Ninh: 3.000.000 đ ] [ Công ty cổ phần TM & DL Hạ Long – Khách sạn Bông Sen Hạ Long : 5.000.000 đ ]
Quyết định 517/ QĐ-LĐTBXH: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

     BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 517  / QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để góp phần thực hiện mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Điều 2. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ phê duyệt phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ (các chương trình, dự án vận động nhằm tăng trưởng và bảo tồn nguồn quỹ, các chương trình hỗ trợ, tài trợ và các kế hoạch khác) và báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sau khi được phê duyệt.

2. Trình Bộ quy chế tổ chức, hoạt động và danh sách các thành viên trong Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

3. Nghiên cứu, triển khai các hình thức, phương pháp vận động nhằm khai thác các nguồn tài trợ trong nước và quốc tế cho mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiếp nhận các nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch tài trợ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án tại cơ sở.

6. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ và kết quả đóng góp của các Nhà tài trợ.

7 Phối hợp xây dựng, trình Bộ cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để áp dụng thống nhất đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân công của Bộ.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức và cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và thực hiện các chương trình dự án của Quỹ.

10. Sơ kết, tổng kết, báo cáo nhanh định kỳ và đột xuất với Bộ và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

11. Quản lý cán bộ, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ

1. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Giám đốc và một số Phó Giám đốc giúp việc.

2. Các đơn vị trực thuộc gồm:

- Văn phòng;

- Ban Vận động;

- Ban Tuyên truyền;

- Ban Quản lý Chương trình và Dự án.

Điều 4. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và mối quan hệ công tác nội bộ đơn vị; quy định nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; sắp xếp và giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;

- Lưu VT,TCCB.

                                BỘ TRƯỞNG

                             (Đã ký)

                                  Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Nhà tài trợ